torsdag 26. april 2012

Kvalitetssikring og oppfølging av skoler i england - inspeksjon

I England har man et system hvor et uavhengig organ OFSTED(Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), inspiserer og vurderer kvaliteten på innholdet i skolene. Ulike kriterer blir vurdert, og skolene mottar en rapport og en vurdering etter en bestemt skala. Vurderingene som skolen får, gjøres deretter tilgjengelig på internett slik at alle kan gå inn og se hvor god skolen er (sett i forhold til de vurderingene inspektørene fra OFSTED har gitt). Dette styrker mulighetene foreldre og elever har til å velge de skolene som er best! En skole som får høyeste vurdering (Outstanding), vil normalt ikke blir inspisert igjen på flere år. Skoler som får lavere vurderinger (Good eller satisfactory) blir fulgt opp med inspeksjoner i ulike intervaller. De skolene som får den laveste vurderingen (Inadequate) vil få mange inspeksjoner og må vise tegn til bedring innen 6 mnd. I motsatt tilfelle blir det iverksatt drastiske tiltak. (rektor må gå, skolen blir overtatt av private, skolen legges ned).

Kan et slikt system være med på å bedre skolen i Norge? Vil vi få skoler som fokuserer mer på resultater og måloppnåelse for elevene og vil det gi foreldre og elever bedre mulighet for å velge de beste skolene?

OFSTED

fredag 20. april 2012

Kartlegging og vurdering

Kurs i grunnleggende ferdigheter i dag Jarl Inge Wærness innledet om kartlegging og vurdering. To ulike måter å vurdere på: "normativ" som tar utgangsunkt i en gruppes resultater og legger nivået ut i fra det og kriteriebasert vurdering, som handler om at vurdering skjer opp mot fastlagte kriterier. Norsk skole bygger på kriteriebasert, kompetansemål. Men nasjonale prøver er normbasert, og hva med elevene(lærern) i klasserommet. Hva er det første de sier når de får tilbake en prøve? "hva fikk du"? Opptatt av karakteren og hva de andre fikk....
Tror det er viktig at vi i skolen kommer bort fra fokuset på karakterer og gir tilbakemeldinger i form av framovermeldinger og skaper et miljø, hvor man gir tilbakemeldinger opp mot kompetansemål og elevens mål!

tirsdag 17. april 2012

Skoleevaluering

Vært på todagers brukerforum med Conexus, Vokal og Puls. Fokus på resultatoppfølging og kontroll av elevresultater og skoler. Innlegg fra Peter Mortimore og Mats Ekstrøm. Har det britiske systemet gått for langt i kontroll? New Public Management! Ekholm viser til undersøkeleser som forteller at inspeksjon og kontroll av skoleresultater ikke gir noe resultater(i Sverige). Hva betyr dette for en skoleleder? Det er helt essensielt å også analysere og bruke resultatene. På hvilken måte kan resultatene være med å endre skolen vår? Hvordan bruker vi dem? Blir noen spennende dager framover nå. Kurs i grunnleggende ferdigheter torsdag fredag, og så London fra lørdag til onsdag med BI for å se på det engelske skolesystemet!

torsdag 5. april 2012

Fysisk aktivitet - statens ansvar?

De siste dagene har det vært en debatt om fysisk aktivitet og det er kommet krav om at staten må ta større ansvar for at barna våre blir tjukkere og mer innaktive. Det kommer krav om en time fysisk aktivitet om dagen på skolen og at det må være utdannede pedagoger som har undervisningen. Jeg synes det er fint med fysisk aktivitet i skolen, men det kommer til å gå utover noe. Det må, etter min mening, være foreldrene som har ansvaret for at barna beveger seg og for at de ikke spiser for mye. Jeg mener det er viktigere for samfunnet å satse på informasjon og opplysning om hva de ulike produktene vi spiser inneholder av sukker for eksempel. Foreldre må begrense barnas inntak av sukkervarer, for eksempel brus, slik at de på den måten får et reflektert forhold til det de inntar av matvarer. 

tirsdag 27. mars 2012

Profesjonsetisk plattform

Utdanningsforbundet arbeider i disse dager med en profesjonsetisk plattform for barnehege og skole. En plattform som skal være et grunnlag for arbeidet i skolesektoren og gi støtte til de vankselige etiske dilemmaene i skolen.
Er det et utrykk for en dårlig profesjonutøvelse, hvor lærere ikke tar tak i mobbeproblemer, ikke respekterer elevene og ikke evner å ta den enkelte på alvor? Må vi virkelig ha et skrevet dokument for å kunne gi alle elever en likeverdig behandling og å ta fatt i uønsket væremåte og uakseptable handlinger overfor andre mennesker?

Bli med i duskusjonen og gi innspill til dokumentet:


Profesjonsetisk plattform